april 19, 2024

Bedrijfsopvolgingsregeling: kabinetsreactie wetsvoorstel Groenlinks

Groenlinks heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat onder meer betrekking heeft op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een deel van de voorgestelde maatregelen is door het kabinet overgenomen. Vooruitlopend op de behandeling van het voorstel geeft het kabinet zijn visie erop. Het kabinet staat nog steeds achter de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en is dan ook geen voorstander van afschaffing, maar wel van verbetering van de faciliteiten.

Kabinetsplannen met bedrijfsopvolgingsregeling
Met de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 zijn al diverse maatregelen genomen om de BOR te verbeteren:

  1. Aan derden verhuurde onroerende zaken komen niet in aanmerking voor de BOR;
  2. Aanpassen van de hoogte van de BOR-vrijstelling;
  3. Afschaffen doelmatigheidsmarge beleggingsvermogen in BOR;
  4. Bedrijfsmiddelen die zowel privé als zakelijk worden gebruikt, kwalificeren slechts voor de BOR voor zover deze in de onderneming worden gebruikt; en
  5. Minimumleeftijd van 21 jaar voor de verkrijger bij schenking voor de BOR.

Maatregel 1 is ingegaan per 1 januari 2024. De maatregelen 2 tot en met 5 treden in werking per 1 januari 2025. Daarnaast zullen de volgende maatregelen in wetsvoorstellen worden opgenomen:

  1. Beperken toegang BOR tot gewone, reguliere aandelen;
  2. Versoepelen bezits- en voortzettingseis; en
  3. Tegengaan onbedoeld gebruik BOR via rollatorinvesteringen en dubbel BOR.

Deze maatregelen hebben als geplande inwerkingtredingsdatum 1 januari 2026 (onder voorbehoud van een uitvoeringstoets). Het kabinet is van mening dat met dit pakket aan maatregelen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten meer toegespitst worden op reële bedrijfsoverdrachten, doelmatiger worden en oneigenlijk gebruik beter tegengegaan wordt.

Het initiatiefwetsvoorstel
Het initiatiefwetsvoorstel bestond oorspronkelijk uit zes maatregelen, waarvan een deel inmiddels door het kabinet is overgenomen. Momenteel bestaat het nog uit een tweetal maatregelen, namelijk het uitzonderen van kleine aanmerkelijkbelangpakketten (minder dan 25%) en het verlagen van de BOR-vrijstelling naar 25% met een maximum van € 1 miljoen. Het doel van deze maatregelen is volgens de toelichting om de BOR te beperken tot de oorspronkelijke doelgroep en het “cadeaueffect” te verminderen.

Het kabinet begrijpt de gedachtegang van de initiatiefnemers, maar kan zich niet vinden in de maatvoering van deze maatregelen. Het verlagen van de vrijstelling naar 25% zou een grote toename van de belastingdruk voor vele belastingplichtigen betekenen. Het kabinet heeft een voorstel gedaan tot het verlagen van de vrijstelling naar een vrijstelling van 100% voor een goingconcernwaarde tot € 1,5 miljoen en 70% van het meerdere in plaats van de huidige 83%. Als gevolg van een amendement is de verlaging uitgekomen op 75% van het meerdere boven een goingconcernwaarde van € 1,5 miljoen in de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024. Het samenstel van de genomen en nog te nemen kabinetsmaatregelen leidt ertoe dat de BOR doelmatiger wordt.

Daarnaast is het kabinet voornemens om met ingang van 1 januari 2026 de toegang tot de BOR te beperken tot reguliere aandelen met een minimum van 5% in het geplaatste aandelenkapitaal. Hiermee wordt tevens de doelmatigheid van de BOR verbeterd zonder dat echte ondernemers worden uitgesloten. Tevens blijft de samenhang met de definitie van een aanmerkelijk belang in stand.

Bij de maatregel zoals die wordt voorgesteld in het initiatiefwetsvoorstel zou deze samenhang verloren gaan, wat de complexiteit zou doen toenemen. Daarnaast, niet onbelangrijk, zouden ondernemers die met meer dan vier personen een onderneming in een vennootschap drijven, niet (allemaal) meer in aanmerking kunnen komen voor de BOR. Het kabinet is daarom geen voorstander van een beperking van de toegang tot de BOR tot minimaal 25% van de gewone aandelen.

Let op: De BOR staat flink in de belangstelling. Het is een forse belastingvrijstelling die politiek gevoelig ligt. Als bedrijfsopvolging bij u de komende jaren gaat spelen, neem dan nu al contact met ons op. Dan kunnen we u periodiek bijpraten over ontwikkelingen in de regelgeving en met u een verstandige planning gaan afstemmen.

In dit artikel:
Hoe reageert het kabinet op het wetsvoorstel van Groenlinks over onder meer de bedrijfsopvolgingsregeling?
Deel op social media:
Facebook
LinkedIn