april 11, 2024

Verlies bij verkoop aan eigen BV aftrekbaar?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV heeft in privé een pand gekocht, naast een pand van zijn broer. Met een nieuw opgerichte BV willen ze de panden herontwikkelen tot seniorenappartementen. Dat gaat niet goed en ze verkopen de rechten met verlies aan de BV van de DGA. Is dit verlies aftrekbaar?

Negatief resultaat uit overige werkzaamheden?
Volgens de wet wordt onder een werkzaamheid mede begrepen het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, zoals bij het uitponden van onroerende zaken, het in belangrijke mate door de belastingplichtige zelf verrichten van groot onderhoud of andere aanpassingen aan een zaak, of het aanwenden door de belastingplichtige van voorkennis of daarmee vergelijkbare bijzondere vormen van kennis. De werkzaamheid moet zijn gericht op het behalen van – redelijkerwijs te verwachten – voordelen die het bij normaal actief vermogensbeheer te verwachten rendement te boven gaan.

Volgens de DGA is sprake van een aftrekbaar negatief resultaat uit overige werkzaamheden. Omdat de DGA een aftrekpost bepleit, krijgt hij de bewijslast dat sprake is van een aftrekbaar verlies.

Toetsing rechter
De DGA stelt dat hij verwachtte dat de waarde van de grond door de ontwikkeling van de appartementsrechten zou stijgen en betoogt dat daarmee voldaan is aan het criterium dat een voordeel werd beoogd. Nu de feitelijke opbrengst echter beperkt blijft tot die grondwaarde, is de rechter van oordeel dat de gesloten overeenkomst geen voordeel in het vooruitzicht stelt dat kon worden beïnvloed door een eventuele werkzaamheid van de DGA. Dit betekent dat het voordeel voor de DGA het redelijkerwijs te verwachten rendement bij normaal actief vermogensbeheer niet te boven kon gaan en dat geen sprake is van een (negatief) resultaat uit overige werkzaamheden.

Let op: Er lijkt hier sprake van een op zichzelf belaste activiteit die toch tot verlies heeft geleid, dat aftrekbaar zou moeten zijn. Maar de rechter toetst de contracten gedetailleerd en concludeert daaruit dat van een echt voordelig resultaat uit werkzaamheden nooit sprake had kunnen zijn.

In dit artikel:
Een privé projectontwikkeling mislukt en de DGA verkoopt de rechten met verlies aan zijn eigen BV. is het verlies aftrekbaar?
Deel op social media:
Facebook
LinkedIn